Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
Algemene Voorwaarden Zelfstandige Professionals
ter regeling van de voorwaarden waaronder Opdrachtgever met zelfstandige opdrachtnemers overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden kan aangaan.
Artikel 1 – Definities
Aanvraag:
specificatie waarin Opdrachtgever haar behoefte vastlegt voor het uitvoeren van bepaalde Werkzaamheden. In de Aanvraag worden de door Opdrachtgever gestelde eisen ten aanzien van de Werkzaamheden en de gewenste Deskundigheid kenbaar gemaakt.
AV-ZP:
deze “Algemene Voorwaarden Zelfstandige Professionals” ten behoeve van
het aangaan van een overeenkomst van opdracht met Zelfstandige
Professional(s), zijnde de Opdrachtnemer(s), ten behoeve van het uitvoeren
van werkzaamheden bij cliënten van Opdrachtgever.
Bijlagen:
alle documenten, genoemd Bijlagen, bij deze AV-ZP, die hiervan een onlosmakelijk deel uitmaken.
BW:
Burgerlijk Wetboek
Cliënt:
onderneming of organisatie die met Opdrachtgever een overeenkomst van
opdracht aangaat.
Deskundigheid:
specifieke vakbekwaamheid en ervaring waaraan Opdrachtnemer dient te voldoen voor het uitvoeren van de Werkzaamheden.
Intellectuele
Eigendomsrechten:
alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet uitsluitend: auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten, broncodes, octrooirechten, bedrijfsgeheimen, handelsnaamrechten en naburige rechten.
Locatie:
voorkeursplaats waar de Werkzaamheden worden verricht.
Opdracht:
verzoek aan Opdrachtnemer om buiten dienstbetrekking Werkzaamheden te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever, tegen betaling van het overeengekomen Tarief.
Opdrachtgever:
Zoviwerkt bv (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68703821) Opdrachtgever is gericht op het uitvoeren van diensten om de inhuurprocessen van externen ten behoeve van haar Cliënt te ondersteunen en te optimaliseren. Opdrachtgever treedt hierbij op als schakel tussen Cliënt en de Opdrachtnemer(s) zijnde Zelfstandige Professional(s).
Opdrachtnemer:
zelfstandig ondernemer die een Overeenkomst van Opdracht met Zoviwerkt overeenkomt om voor eigen rekening en risico Werkzaamheden te verrichten.
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
Overeenkomst van Opdracht:
overeenkomst van opdracht conform artikel 7:400 BW tussen Opdrachtgever
en Opdrachtnemer, waarin de Opdracht wordt vastgelegd en waarop de AVZP
van toepassing zijn.
Overmacht:
een gebeurtenis die niet te wijten is aan de schuld van de betreffende Partij en evenmin voor zijn risico komt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot natuurrampen, oproer, oorlogshandelingen, brand en ontploffing. Onder Overmacht vallen niet: stakingen, tekort aan personeel en onvermogen om financiële verplichtingen na te komen.
Partij (-en):
Opdrachtnemer of Opdrachtgever. Wanneer het begrip in de meervoudsvorm
gebruikt wordt, worden Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen bedoeld.
Tarief:
de vergoeding die Opdrachtnemer ontvangt voor de door Opdrachtnemer, op grond van de Overeenkomst van Opdracht, uitgevoerde Werkzaamheden.
Werkzaamheden:
door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden en/of advisering in het kader van de uitvoering van de Opdracht.
Artikel 2 – Toepasselijkheid en reikwijdte van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden bevatten de algemene afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan Partijen een overeenkomst van opdracht met elkaar kunnen aangaan voor het uitvoeren van de Werkzaamheden bij Cliënt. De AV-ZP bevat voorwaarden die gelijkluidend (qua fiscale relevantie) zijn aan de door de Belastingdienst op 9 december 2016 onder nummer 904168035 gepubliceerde modelovereenkomst. Tevens bevat de AV-ZP voorwaarden die een afspiegeling zijn van voorwaarden die Cliënt en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2. Partijen sluiten per Opdracht een afzonderlijke Overeenkomst van Opdracht. Overeenkomst van Opdrachten worden uitsluitend schriftelijk aangegaan. In de Overeenkomst van Opdracht zullen de specifieke afspraken met betrekking tot de Opdracht worden opgenomen en bevat minimaal:
a. de omschrijving van de Werkzaamheden onder regie (afrekening op basis van tijdseenheden) en indien van toepassing het Resultaat, zijnde het te verwachten resultaat op grond van de uitgevoerde Werkzaamheden;
b. het Tarief;
c. de startdatum en einddatum, zijnde de periode waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd welke ook gelden als de ingangsdatum en de einddatum van de Overeenkomst van Opdracht.
3. De Deskundigheid waaraan Opdrachtnemer dient te voldoen, is nader omschreven in de Aanvraag. Indien Opdrachtnemer niet op de hoogte is van de gevraagde Deskundigheid zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan, vóór ondertekening van de Overeenkomst van Opdracht, op de hoogte brengen. De Deskundigheid wordt dan alsnog tussen Partijen vastgelegd in een bijlage bij de Overeenkomst van Opdracht.
4. Deze AV-ZP zijn van toepassing op de Overeenkomst van Opdracht. Afwijkingen op de AV-ZP worden door Partijen schriftelijk vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht.
5. Indien in een Overeenkomst van Opdracht een bepaling is opgenomen die afwijkt van de AV-ZP, dan geldt deze afwijking alleen met betrekking tot de specifieke Overeenkomst van Opdracht. Deze afwijking geldt derhalve niet
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
als een afwijking op de AV-ZP in algemene zin, of te wel voor andere of toekomstige Overeenkomst van Opdrachten tussen Partijen.
6. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van Partijen dan wel branchevoorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.
7. De AV-ZP bevat ook voorwaarden die een derdenbeding met zich mee kunnen brengen conform artikel 6:253 BW. Dit houdt in dat bepaalde voorwaarden een rechtstreeks vorderingsrecht kunnen scheppen van Cliënt ten aanzien van Opdrachtnemer.
8. Indien enige bepaling van deze AV-ZP geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van Dwingend Recht, blijven deze AV-ZP voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepalingen,zullen Partijen in overleg nieuwe bepalingen vaststellen welke de strekking van de nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepalingen zoveel mogelijk nabij komen.
9. In geval van tegenstrijdigheid tussen de van toepassing zijnde documenten, geldt de navolgende rangorde:
a. de Overeenkomst van Opdracht;
b. de AV-ZP;
c. de Bijlage(n).
10. Indien Cliënt haar voorwaarden richting Opdrachtgever aanpast of relevante wet- en regelgeving wordt aangepast of de Belastingdienst de eerder verleende goedkeuring intrekt, kan Opdrachtgever, met inachtneming van het redelijkheid -en billijkheidsprincipe, de voorwaarden in de AV-ZP eenzijdig aanpassen. Hiervoor wordt een nieuwe versie van de AV-ZP opgesteld en de toepasselijkheid van de nieuwe AV-ZP wordt per Overeenkomst van Opdracht aan Opdrachtnemer bevestigd.
Artikel 3 – Wilsovereenstemming en zelfstandigheid
1. Partijen wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
2. Partijen benadrukken dat zij niet beogen een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW.
3. Partijen wensen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst te voorkomen.
4. Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden buiten toepassing te laten en daartoe de Overeenkomst van Opdracht op te stellen en te ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.
5. Partijen benadrukken dat zij beogen om geen inhoudingsplicht voor Opdrachtgever in het kader van de Wet op de Loonbelasting 1964 en geen verzekeringsplicht voor Opdrachtnemer op grond van de WW, ZW en de WIA te laten ontstaan.
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
6. Aangezien Partijen uitsluitend met elkaar willen contracteren op basis van een Overeenkomst van Opdracht, verbinden Partijen zich ertoe om hun feitelijke gedragingen bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht en de Werkzaamheden in overeenstemming te doen zijn met de inhoud en strekking van de AV-ZP en het BW waarin de overeenkomst van opdracht is vastgelegd.
7. Opdrachtnemer bevestigt dat hij zelfstandig ondernemer is en voor eigen rekening en risico de Werkzaamheden verricht. Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en beschikt over een BTW-nummer bij de Belastingdienst. Opdrachtnemer garandeert dat hij niet over aanwijzingen beschikt dat de Belastingdienst een onderzoek heeft ingesteld naar zijn ondernemerschap voor de inkomstenbelasting en/of daarover aan hem vragen heeft gesteld. In aanvulling daarop verplicht de ZP’er zich ertoe om een verandering in deze situatie te melden.
8. Partijen begrijpen dat met de goedkeuring van deze AV-ZP in het kader van de Wet DBA de Belastingdienst geen oordeel geeft over het fiscaal ondernemerschap van de Zelfstandige Professional. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte houden van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen binnen haar organisatie indien en voor zover die van belang zijn voor de uitvoering van een Overeenkomst van Opdracht.
9. Het is uitdrukkelijk tussen Partijen en met Cliënt besproken dat de Werkzaamheden op grond van Overeenkomst van Opdracht wordt uitgevoerd.
10. Opdrachtnemer is op de hoogte van de vereisten en risico’s van (fiscaal) ondernemerschap.
11. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat het hun bedoeling is om hun relatie uit hoofde van deze overeenkomst aan te (blijven) merken als een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek en niet als een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Partijen zijn jegens elkaar verplicht om in overeenstemming met hun bedoeling om een overeenkomst van opdracht aan te gaan, feitelijk aan deze overeenkomst uitvoering en inhoud te geven.
12. Opdrachtnemer verklaart voldoende Deskundigheid te hebben om de Werkzaamheden zelfstandig en zonder nadere toelichting van Opdrachtgever uit te voeren.
13. Opdrachtnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid en is derhalve volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Werkzaamheden.
14. Opdrachtnemer is binnen het kader van de Werkzaamheden vrij in de wijze waarop deze werkzaamheden worden verricht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.
15. Partijen zijn zich ervan bewust dat het voor kan komen dat de Opdrachtnemer in teamverband werkt en/of soortgelijke werkzaamheden uitvoert die ook door medewerkers in loondienst van Cliënt of derden worden uitgevoerd. Partijen zijn er zich van bewust dat hierbij het bepaalde in artikel 5 lid 2 van belang is. Tevens erkent Opdrachtnemer geen rechtstreekse rechtsverhouding met Cliënt te hebben, noch aanspraak te maken op een dienstverband met Cliënt tijdens of na afloop van de Opdracht.
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
Artikel 4 – Verantwoordelijkheden en verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat zij haar dienstverlening deskundig, met zorg en professionaliteit uitvoert.
2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte houden van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen binnen haar organisatie indien en voor zover die van belang zijn voor de uitvoering van een Overeenkomst van Opdracht.
3. Opdrachtgever verplicht zich ertoe de belangen van Cliënt en Opdrachtnemer voorop te stellen en zich als een goed Opdrachtgever neutraal op te stellen.
4. Opdrachtgever verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
Artikel 5 – Verantwoordelijkheden en verplichtingen Opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer accepteert de Opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de Werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer deelt de Werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, in geval van samenwerking met anderen, afstemming met opdrachtgever en Cliënt en eventuele derden plaats, opdat de Werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd. Indien noodzakelijk voor de Werkzaamheden richt de Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Cliënt. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om, in geval 5 van voortschrijdend inzicht of gewijzigde omstandigheden, de uitvoering van de Werkzaamheden nader af te stemmen met Opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de Werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en Cliënt. Opdrachtgever en Cliënt kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.
4. Opdrachtnemer staat er jegens Cliënt voor in dat Opdrachtnemer zal handelen conform het niet uitsluitend voor werknemers geldende beleid, de procedures en huisregels van Cliënt (bijvoorbeeld veiligheidsregels), waarvan Opdrachtnemer zich zelfstandig op de hoogte stelt, indien en voor zover dit geen afbreuk doet aan het bepaalde in het derde lid van dit artikel.
5. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Zelfstandige Professional het opleidingsniveau, Deskundigheid, diploma’s en certificeringen, de ervaring en de competenties bezit om de Overeenkomst van Opdracht naar behoren en conform eventueel geldende -al dan niet wettelijke – voorschriften uit te voeren.
6. Opdrachtnemer garandeert dat de Werkzaamheden met de grootst mogelijke zorg als bedoeld in artikel 7:401 BW worden uitgevoerd.
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
7. Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan door Cliënt tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen aangaande het resultaat van de Opdracht. Deze aanwijzingen zullen zoveel mogelijk gespecificeerd en met inachtneming van de aard van de Opdracht opgenomen worden in de Overeenkomst van Opdracht.
8. Opdrachtnemer legt aan Cliënt verantwoording af over de wijze waarop hij de Werkzaamheden heeft uitgevoerd nadat deze zijn voltooid. Aard en omvang van de te verstrekken informatie dienen in overeenstemming te zijn met aard en omvang van de Opdracht.
9. Opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid over de uitvoering, kwaliteit en de continuïteit van de Werkzaamheden.
10. Partijen beogen dat het bepaalde in deze overeenkomst niet leidt tot het ontstaan van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 en/of artikel 7:690 BW tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer alsmede tussen Cliënt en Opdrachtnemer.
Artikel 6 – Verantwoordelijkheden en verplichtingen Cliënt
1. Opdrachtgever heeft ten behoeve van Opdrachtnemer het volgende bij Cliënt bedongen:
a. Bij de Aanvraag zal Cliënt aangeven welke Deskundigheid Opdrachtnemer dient te bezitten, welke Werkzaamheden verricht dienen te worden, alsmede een inschatting van de periode gedurende welke de Werkzaamheden verricht dienen te worden.
b. De Cliënt is gehouden Opdrachtnemer toegang te verlenen tot de Locatie, alsmede Opdrachtnemer in staat te stellen de Werkzaamheden onder aanvaardbare omstandigheden bij Cliënt te verrichten.
c. De Cliënt zal voldoen aan alle noodzakelijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waarmee Opdrachtnemer werkt en voor het verrichten van de Werkzaamheden dusdanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden schade lijdt.
d. Opdrachtnemer maakt voor de uitvoering van de Werkzaamheden gebruik van eigen gereedschappen, hulpmiddelen of materialen, tenzij het gezien de aard van de Werkzaamheden en/of de veiligheidseisen van Cliënt, noodzakelijk is dat Cliënt gereedschappen, hulpmiddelen of materialen ter beschikking stelt. Opdrachtnemer zal hiervoor een billijke vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding wordt geacht te zijn opgenomen in het Tarief, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer dient zich ten aanzien van die zaken, als goed huisvader te gedragen. Bij beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht en/of op eerste verzoek van Cliënt retourneert Opdrachtnemer alle ter beschikking gestelde zaken binnen 24 uur na beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht of na het doen van dit verzoek van Cliënt. Eventuele schade aan de bedoelde zaken kan op Opdrachtnemer worden verhaald. Partijen benadrukken dat het verstrekken van hulpmiddelen en materialen noodzakelijk is voor de uitvoering van de Werkzaamheden.
2. Indien Cliënt tekort schiet in het nakomen van haar verplichtingen uit dit artikel kan Opdrachtnemer Opdrachtgever hierop aanspreken en nakoming vorderen.
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
Artikel 7 – Looptijd, verlenging en beëindiging Overeenkomst van Opdracht
1. Een Overeenkomst van Opdracht treedt in werking op de daarin vermelde Startdatum en wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
2. De Startdatum en Einddatum, zoals opgenomen in de Overeenkomst van Opdracht ,bepaalt de periode waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd cq. het resultaat dient te worden behaald.
3. De Overeenkomst van Opdracht kan worden verlengd voor een door Cliënt en Opdrachtnemer in onderling overleg nader te bepalen periode. Opdrachtnemer dient in geval van verlenging de afspraak daartoe voor het verstrijken van de lopende periode schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar te maken. Opdrachtgever zal de overeengekomen (nieuwe) Einddatum van de Overeenkomst van Opdracht schriftelijk bevestigen aan Opdrachtnemer, zodra de corresponderende bevestiging van Cliënt ontvangen is. Opdrachtnemer realiseert zich dat in geval van niet tijdige verlenging de eventuele risico’s, zoals vertraging in de betaling van de facturen van Opdrachtnemer voor Opdrachtnemer zijn.
4. Opdrachtgever is, conform artikel 7:408 lid 1 BW, gerechtigd de Overeenkomst van Opdracht door middel van opzegging schriftelijk tegen elke datum (tussentijds) te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever of Cliënt in dat geval schadeplichtig is.
5. Opdrachtnemer is, conform artikel 7:408 lid 2 BW, behoudens gewichtige redenen, niet gerechtigd de Overeenkomst van Opdracht door opzegging tussentijds te beëindigen. Onder gewichtige redenen worden in dit verband in ieder geval niet verstaan commerciële belangen van Opdrachtnemer.
6. Beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht ontslaat Partijen nadrukkelijk niet van hun daaruit voortvloeiende verplichtingen met betrekking tot artikel 13 (intellectuele eigendomsrecht en geheimhouding) en artikel 14 (aansprakelijkheid).
Artikel 8 – Werkdagen, werktijden en standplaats
1. De werkdagen en werktijden worden in overeenstemming tussen Cliënt en Opdrachtnemer bepaald, met dien verstande dat de aard van de Werkzaamheden met zich mee kan brengen dat Opdrachtnemer op bepaalde tijdstippen wordt verwacht.
2. Tijdens afwezigheid van Opdrachtnemer als gevolg van verlof of ziekte loopt de Overeenkomst van Opdracht door en blijven de Start- en Einddatum van de Overeenkomst van Opdracht derhalve ongewijzigd. In geval van langdurige afwezigheid zijn de bepalingen van artikel 9.2 van toepassing.
3. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden worden de Werkzaamheden in beginsel op de vestiging(en) van Cliënt verricht. In voorkomende gevallen kan de Opdrachtnemer de Werkzaamheden op een andere Locatie verrichten, zulks in overleg met Cliënt.
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
Artikel 9 – Vervanging
1. De Opdracht is aan Opdrachtnemer verstrekt op grond van de specifieke Deskundigheid van de Opdrachtnemer. Het staat Opdrachtnemer vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander. Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de vervanging aan Cliënt en Opdrachtgever wie de Werkzaamheden namens hem uitvoert. Daarbij heeft Cliënt niet het recht de vervanger te weigeren, tenzij Cliënt vaststelt dat de vervanger niet aan één of meer van de kwalificaties voldoet zoals opgenomen in de Aanvraag of de Overeenkomst van Opdracht.
2. Opdrachtnemer blijft ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en het naleven van de Overeenkomst van Opdracht en deze AV-ZP. Opdrachtnemer komt met zijn vervanger een derdenbeding jegens Cliënt overeen met betrekking tot hetgeen Partijen in artikel 13 van deze overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen m.b.t. intellectuele eigendomsrechten voor zover deze uit de Opdracht voortvloeien, zodanig dat Cliënt over dezelfde rechten beschikt als het geval zou zijn indien Opdrachtnemer zichzelf niet zou hebben laten vervangen.
3. Opdrachtnemer zal het deel van de vergoeding als bedoeld in artikel 10 dat betrekking heeft op de door de vervanger verrichte werkzaamheden zelf aan Opdrachtgever factureren. Het is de vervanger niet toegestaan om rechtstreeks aan Cliënt te factureren.
4. In geval Opdrachtnemer langer dan twee aaneengesloten weken niet in staat is om de Werkzaamheden uit te voeren wegens ziekte of anderszins is Opdrachtgever gerechtigd op verzoek van Cliënt, en daartoe dus niet verplicht, te verlangen dat de desbetreffende Opdrachtnemer zorg draagt voor een vervanger, hetgeen door Opdrachtnemer aldus zal worden uitgevoerd.
5. Het vervangen van Opdrachtnemer zal niet leiden tot meerkosten voor Cliënt of Opdrachtgever. Partijen en Cliënt zullen in onderling overleg eventuele extra kosten van deze vervanging bepalen voordat vervanger met de werkzaamheden aanvangt.
Artikel 10 – Vergoeding
1. Voor de uitvoering van de Werkzaamheden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer het in de Overeenkomst van Opdracht genoemde Tarief als vergoeding verschuldigd, dit onverminderd het bepaalde in de leden 5 tot en met 9 van dit artikel. Het Tarief is een kostprijs exclusief de verschuldigde omzetbelasting en inclusief alle kosten waaronder inbegrepen alle betrokken fiscale- en sociale premieverplichtingen en verzekeringen.
2. Partijen benadrukken dat het Tarief op basis van vraag en aanbod is bepaald en niet eenzijdig door Opdrachtgever noch Cliënt is opgelegd. Partijen benadrukken tevens dat het Tarief geen loonafspraak is in de zin van artikel 7:610 BW. Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor afdracht van verschuldigde omzetbelasting en, indien van toepassing, loonheffingen en premies werknemersverzekeringen.
3. Alleen de daadwerkelijk door Opdrachtnemer gewerkte uren komen voor vergoeding in aanmerking.
4. Voor de uren dat Opdrachtnemer wegens ziekte, verlof of een andere aan Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid de Werkzaamheden niet verricht, is Opdrachtgever geen vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd.
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
5. Opdrachtgever maakt geen onderscheid in uren of normale werkdagen of gemaakt in het weekend en/of feestdagen, noch wordt er onderscheid gemaakt tussen uren gewerkt tijdens kantooruren of daarbuiten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6. Indien een dagvergoeding is overeengekomen, dan is Opdrachtgever deze dagvergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd voor elke dag waarop Opdrachtnemer gedurende minimaal acht (8) uren de Werkzaamheden heeft verricht, dit onafhankelijk van het feitelijke aantal gewerkte uren.
7. Voor Werkzaamheden die zijn uitgevoerd vóór de ingangsdatum of na de einddatum van de Overeenkomst van Opdracht is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.
8. Het Tarief kan zowel gedurende de initiële looptijd van de Overeenkomst van Opdracht, alsmede gedurende de eventuele verlenging(en) van de Overeenkomst van Opdracht niet eenzijdig door Opdrachtnemer verhoogd dan wel geïndexeerd worden.
9. Zakelijke reis- en verblijfskosten worden uitsluitend vergoed, indien en voor zover Cliënt voorafgaand schriftelijk goedkeuring heeft verleend voor het maken daarvan.
Artikel 11 – Urenverantwoording, facturering en betaling
1. Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke urenverantwoording op de door Cliënt gewenste wijze. Deze urenverantwoording is definitief als deze door Cliënt is goedgekeurd. Het verantwoorden van uren is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van Opdrachtgever en Cliënt om de mogelijkheid van controle op de in te dienen facturen mogelijk te maken.
2. De ingevulde en goedgekeurde urenverantwoording alsmede de (verlengde) Overeenkomst van Opdracht vormen de basis van de facturering door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer zal de op grond van de Overeenkomst van Opdracht verrichte Werkzaamheden aan Opdrachtgever factureren. De factuur is gebaseerd op de door Cliënt goedgekeurde uren. Daarbij dient Opdrachtnemer het door Cliënt goedgekeurde urenverantwoordingsformulier mee te zenden.
4. De facturen van Opdrachtnemer dienen te voldoen aan de wettelijke eisen, alsmede een vermelding te bevatten van het aantal uren, het tarief, de maand en het jaar waarin de Werkzaamheden zijn verricht.
5. Facturen van Opdrachtnemer dienen opgesteld te zijn vanuit de juiste juridische entiteit van Opdrachtnemer en gericht te zijn aan de juiste juridische entiteit van Opdrachtgever, zijnde de entiteiten waarmee de Overeenkomst van Opdracht is overeengekomen.
6. Opdrachtnemer dient eventuele kosten, die op grond van een Overeenkomst van Opdracht gemaakt zijn, separaat van de uren te factureren. Opdrachtnemer dient bij de factuur een door Cliënt ondertekende specificatie van de onkosten mee te sturen.
7. Facturen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit artikel worden door Opdrachtgever binnen de in de Opdracht gespecificeerde betaaltermijn, na ontvangst van de factuur, aan Opdrachtnemer betaald.
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
8. In geval van verschil van mening over de juistheid van de factuur en/of het urenverantwoordingsformulier stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan op de hoogte en treden Partijen zo spoedig mogelijk in overleg. De in het zevende lid van dit artikel bedoelde betalingstermijn gaat in dat geval in zodra Partijen overeenstemming hebben bereikt over de juistheid van de factuur of ontvangst door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstuurde correctiefactuur.
9. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat op haar een debiteurenrisico rust. Dit betekent dat non-betaling door Cliënt van de facturen van Opdrachtgever, ten gevolge van wat dan ook, met zich meebrengt dat Opdrachtgever geen betalingsverplichting heeft, conform dit artikel, ten aanzien van de corresponderende facturen.
Artikel 12 – Compliance
1. Partijen beogen dat er geen sprake is van het ter beschikking stellen van arbeid onder leiding en toezicht en dat daarmee de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) en de Inlenersaansprakelijkheid, welke aansprakelijkheid is vastgelegd in de Invorderingswet 1990, niet van toepassing zijn.
2. Partijen willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen. Daarvoor dient voldaan te zijn aan de voorwaarde dat Opdrachtnemer de Werkzaamheden verricht in de uitoefening van bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. Partijen stellen vast dat voor het bij voortduring voldoen aan deze voorwaarde onder meer van belang is dat Opdrachtnemer voor het verwerven van opdrachten en opbrengsten niet te zeer afhankelijk is van de met Opdrachtgever te sluiten Overeenkomsten van opdracht (economische zelfstandigheid). Opdrachtgever zal daartoe het aantal, de looptijd en de omvang van de door partijen gesloten Overeenkomsten van opdracht bijhouden. Indien Opdrachtgever naar zijn exclusieve inschatting in redelijkheid twijfelt aan voornoemde economische zelfstandigheid van Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever geen verdere Overeenkomsten van opdracht met Opdrachtnemer meer sluiten tot het moment waarop deze twijfel is verdwenen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer schriftelijk in kennis stellen van het ontstaan van voornoemde inschatting.
3. Opdrachtnemer is verplicht om Opdrachtgever aan te tonen dat aan deze voorwaarde is voldaan en zal daartoe vóórafgaand aan het ondertekenen van de Overeenkomst van Opdracht in ieder geval de volgende stukken aan Opdrachtgever overleggen:
a. Kopie van inschrijving van Opdrachtnemer in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan drie maanden;
b. Kopie van een recent bewijsstuk dat Opdrachtnemer in het bezit is van een Omzetbelastingnummer, tenzij de Werkzaamheden zijn vrijgesteld van Omzetbelasting.
4. Bij aanvang, tijdens en bij beëindiging van een Overeenkomst van Opdracht is Opdrachtnemer, op verzoek van Opdrachtgever, verplicht om schriftelijk en naar waarheid informatie te verstrekken en eventuele vragen(lijsten) te beantwoorden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld in hoeverre de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht tot het vermoeden van het bestaan van een (fictieve) dienstbetrekking tussen Partijen zou kunnen leiden. Aan Opdrachtgever komt het exclusieve recht toe om deze vragen(lijsten) op te stellen.
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
5. Indien en voor zover rechtens mogelijk vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever voor alle door Opdrachtgever te lijden schade ter zake, daaronder begrepen kosten, wettelijke rente en belastingrente, welke een gevolg zijn van een naheffing loonheffing (daaronder te verstaan loonbelasting en premies volksverzekeringen) van de Belastingdienst op grond van een privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking ten aanzien van de inzet van Opdrachtnemer, mits de naheffing van de Belastingdienst gebaseerd is op een feitelijke omstandigheid waaruit blijkt dat Opdrachtnemer in privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking de Werkzaamheden heeft verricht.
6. Opdrachtgever kan in verband met de uitvoering van wettelijke regelingen aanvullende informatie opvragen bij Opdrachtnemer en deze informatie aan Cliënt verstrekken. Opdrachtgever en Cliënt zullen de uit de Wbp (de Wet bescherming persoonsgegevens) voortvloeiende verplichtingen nakomen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade, wanneer Opdrachtgever en/of Cliënt enige verplichting uit hoofde van de Wbp niet is nagekomen.
7. Opdrachtnemer gaat er op voorhand mee akkoord dat Opdrachtgever kopieën van de door Opdrachtnemer verstrekte documenten alsmede van de met Opdrachtnemer overeengekomen Overeenkomst van Opdracht(en) aan Cliënt kan verstrekken.
8. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen en zonder schadeplichtig te zijn, indien Opdrachtgever van mening is dat er op grond van wet- en regelgeving een onaanvaardbaar risico voor Opdrachtgever of Cliënt optreedt, dan wel dat Opdrachtnemer Opdrachtgever niet voldoende informeert over wijzigingen in de feiten en omstandigheden zoals genoemd in dit artikel.
9. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever direct informeren bij wijzigingen in de registratie van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel en/of wijzigingen in het Omzetbelastingnummer van Opdrachtnemer.
10. Opdrachtnemer dient zich tot Opdrachtgever te wenden indien Opdrachtnemer van mening is dat Opdrachtnemer dreigt feitelijk in dienst van Cliënt de Werkzaamheden te verrichtten. Opdrachtgever zal alsdan in overleg treden met Cliënt om vast te stellen of Opdrachtnemer de Werkzaamheden in bovenbedoelde zin verricht. Indien Opdrachtgever tot het oordeel komt dat daar sprake van is, zal hij Cliënt en Opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen en Cliënt en Opdrachtnemer een termijn stellen om al het nodige te doen c.q. na te laten teneinde te bewerkstelligen dat Opdrachtnemer niet langer in dienst van Cliënt de Werkzaamheden verricht. Indien Cliënt en/of Opdrachtnemer deze termijn niet gestand doet, is Opdrachtgever gerechtigd direct de Overeenkomst van Opdracht met Opdrachtnemer te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding
1. Tenzij in een Overeenkomst van Opdracht anders is overeengekomen berusten alle intellectuele (eigendoms)rechten, die – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de Werkzaamheden kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, bij Cliënt. Deze rechten worden op grond van deze AV-ZP door Opdrachtnemer aan Cliënt overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door Cliënt reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Opdrachtnemer heeft in deze slechts een recht op retentie van voornoemde intellectuele (eigendoms)rechten voor zolang Opdrachtgever de bijbehorende corresponderende facturen niet heeft betaald. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Cliënt aan de overdracht van zodanige rechten aan Cliënt zijn medewerking verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten die zijn verbonden
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
aan het vestigen van bepaalde intellectuele (eigendoms)rechten komen voor rekening van Cliënt. Opdrachtnemer machtigt Cliënt hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms)rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.
2. Opdrachtnemer is gehouden aan alle voor het verrichten van de werkzaamheden door hem ingeschakelde personen een verplichting op te leggen die identiek is aan de in dit artikellid genoemde verplichting van Opdrachtnemer zodanig dat de betreffende personen door Opdrachtgever kunnen worden gedwongen een eventueel bij hen rustend intellectuele eigendomsrecht aan Cliënt over te dragen en alles in het werk te stellen teneinde te bewerkstelligen dat Cliënt eigenaar van dat recht wordt.
3. Opdrachtnemer verleent hierbij aan Cliënt een onbeperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie ten aanzien van Materialen of onderdelen van programmatuur of Documentatie, die hij voor de uitvoering van een Overeenkomst van Opdracht zal aanwenden, en waarvan de intellectuele (eigendoms)rechten niet bij Cliënt zullen (gaan) berusten. Opdrachtnemer machtigt Cliënt hierbij onherroepelijk om de aldus verleende licentie in enig register te doen vastleggen. Cliënt zal voor deze licentie geen additionele vergoedingen verschuldigd zijn, tenzij in de Overeenkomst van opdracht anders is overeengekomen.
4. Indien tussen partijen verschil van mening zal bestaan over de eigendom van Materialen, resultaten van Diensten of Documentatie respectievelijk de intellectuele (eigendoms)rechten daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij Cliënt berust tot tegenbewijs afdoende is geleverd door de Opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de resultaten van de Werkzaamheden in generlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen, tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Opdrachtgever is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden, zoals afkoop door Opdrachtnemer van de exclusieve rechten van Opdrachtgever tegen een door Opdrachtgever te bepalen bedrag, het verlenen van een licentie tegen betaling door Opdrachtnemer van een door Opdrachtgever vast te stellen royalty-vergoeding.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Partijen staan jegens elkaar in voor de deugdelijke nakoming van alle op hem betrekking hebbende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht (en alle daarmee, mede op grond van deze AV-ZP, samenhangende verplichtingen).
2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor door Opdrachtnemer, Cliënt of derden geleden schade, indien Opdrachtgever nalatig is geweest bij de uitvoering van haar dienstverlening en de ontstane schade het rechtstreeks gevolg van een dergelijk handelen/nalaten van Opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever en Cliënt vrijwaren voor alle aanspraken en verliezen, alsmede alle aanspraken van derden, tot vergoeding van enige schade waaronder schade als gevolg van dood of lichamelijk letsel, verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer en voor zover Opdrachtnemer hier enige invloed op kon of had kunnen uitoefenen.
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
4. In het geval dat Opdrachtnemer naar oordeel van Cliënt, de Werkzaamheden zodanig uitvoert dat er sprake is van ondeugdelijke werkzaamheden (door ondeskundigheid, een gebrek aan vakmanschap en/of onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer), en/of het Resultaat niet overeenkomt met de in de Overeenkomst van Opdracht vastgelegde verwachtingen, kan Cliënt, ondanks dat eventueel de gewerkte uren zijn goedgekeurd, vorderen dat de Werkzaamheden zo spoedig mogelijk en voor eigen rekening van Opdrachtnemer opnieuw door Opdrachtnemer worden uitgevoerd of hersteld worden, zodat er naar oordeel van Cliënt er geen sprake meer is van ondeugdelijke werkzaamheden en/of onvoldoende Resultaat.Indien het opnieuw uitvoeren of herstellen naar oordeel van Cliënt niet mogelijk is, heeft Opdrachtgever de keuze om op verzoek van Cliënt:
a. de Overeenkomst van Opdracht per direct te beëindigen en de Werkzaamheden door een derde laten uitvoeren, voor eigen rekening van de Opdrachtnemer;
b. de Overeenkomst van Opdracht per direct te beëindigen en een vervangende schadevergoeding te eisen van de Opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever verbindt zich tegenover Opdrachtnemer op verzoek alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te verlenen met betrekking tot de betwisting van aanspraken van Cliënt of derden in en buiten rechte.
6. Partijen zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De aansprakelijkheid zoals genoemd in lid 2, 3 en 4 van dit artikel is beperkt tot een maximum bedrag per gebeurtenis of reeks van gerelateerde gebeurtenissen. Het maximum bedrag is in de Opdracht benoemd.
8. De beperking als opgenomen in lid 7 van dit artikel is niet van toepassing in geval van:
a. aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid;
c. schade als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen als omschreven in artikel 12;
d. schending van intellectuele eigendomsrechten of de geheimhoudingsverplichtingen als bedoeld in artikel 13.
9. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zij gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Opdracht beschikt over een adequate verzekering voor bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheid met een minimale dekking per gebeurtenis of reeks van gerelateerde gebeurtenissen. Het minimale dekkingsbedrag is in de Opdracht benoemd. Als bewijs hiervan legt Opdrachtnemer op verzoek een bewijs van dekking over aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever en Cliënt onverwijld op de hoogte van alle mutaties die zich voordoen in de verzekering als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, indien een wijziging van invloed kan zijn op de verzekerde hoedanigheid van Opdrachtnemer en/of de Overeenkomst van Opdracht.
10. De Cliënt zal voldoen aan alle noodzakelijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waarmee Opdrachtnemer werkt en voor het verrichten van de Werkzaamheden dusdanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden schade lijdt.
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
11. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor claims met betrekking tot schade die Opdrachtnemer of een derde lijdt tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden, een en ander voor zover het gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Cliënt in de nakoming van haar verplichtingen, en/of opzet of grove schuld van Cliënt, onder de volgende voorwaarden:
a. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever zonder vertraging op de hoogte van een claim;
b. Opdrachtnemer accepteert met betrekking tot een claim geen aansprakelijkheid of schikking zonder toestemming van Opdrachtgever;
c. Opdrachtnemer laat de wijze van afhandeling van een claim geheel over aan Opdrachtgever;
d. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever alle medewerking om zich tegen een claim te kunnen verweren.
12. Schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande dienen binnen 2 maanden na het ontstaan van de schade schriftelijk bij de schadeveroorzakende partij te zijn gemeld, op straffe van verval van aansprakelijkheid.
13. Het staat Opdrachtgever vrij de Overeenkomst van Opdracht op ieder moment te beëindigen of haar tegenprestatie voor de verrichte Werkzaamheden op te schorten, indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht (en alle daarmee, mede op grond van deze AV-ZP, samenhangende verplichtingen) niet nakomt. Daarbij geldt dat gebruikmaking van dit opschortingsrecht Opdrachtnemer niet ontheft van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht.
Artikel 15 – Concurrentie- en relatiebeding, afkoopregeling
1. Het is Opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan gedurende de Overeenkomst van Opdracht en na afloop daarvan voor andere opdrachtgevers dan Opdrachtgever of Cliënt te werken.
2. Het is Opdrachtnemer en de tot haar concern behorende vennootschappen, haar werknemers en de voor haar werkzame derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van een Overeenkomst van Opdracht en gedurende een periode van zes maanden na afloop daarvan, zonder tussenkomst van Opdrachtgever, rechtstreeks of indirect werkzaamheden te verrichten voor Cliënt. Met tussenkomst van Opdrachtgever wordt niet uitsluitend de administratieve tussenkomst bedoeld, maar ook dat Opdrachtgever te allen tijde bepaalt wat haar marge is.
3. Bij overtreding van het in lid 2 van dit artikel genoemde verbod door Opdrachtnemer, haar werknemers of de voor haar werkzame derden, verbeurt Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever een direct opeisbare boete per overtreding (Boete 3 in de Opdracht) en een boete voor elke dag (Boete 4 in de Opdracht) waarop zodanige overtreding voortduurt.
4. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk informeren indien zich een situatie voordoet waarin Opdrachtnemer een boete verbeurt of dreigt te verbeuren. Ongeacht de verschuldigde en/of betaalde boetes is Opdrachtnemer gehouden om de werkelijke schade aan Opdrachtgever te vergoeden.
5. Behoudens schriftelijke toestemming daartoe van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer gedurende de looptijd van een Overeenkomst van Opdracht dan wel binnen zes maanden na afloop daarvan, geen overeenkomsten aangaan, noch direct noch indirect, met Cliënt.
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
6. Indien Opdrachtnemer gedurende de looptijd van een Overeenkomst van Opdracht dan wel binnen zes maanden na afloop daarvan direct of indirect een overeenkomst aangaat met Cliënt, wordt dit gezien als een overname van de Opdracht en/of Cliënt en zal Opdrachtnemer direct hiervoor een afkoopvergoeding aan Opdrachtgever betalen welk bedrag is gespecificeerd in de Opdracht.
Artikel 16 – Klachten
1. Indien Opdrachtnemer een klacht heeft over de Opdrachtgever in de uitvoering van een Overeenkomst van Opdracht, dan kan Opdrachtnemer dat kenbaar maken bij de directie van Opdrachtgever. Partijen zullen in onderling overleg de klacht verhelpen.
2. Indien Cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de Werkzaamheden zal deze klacht in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Cliënt worden verholpen. Indien de klacht niet in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Cliënt kan worden verholpen, zal Cliënt gebruik maken van de klachtenprocedure van Opdrachtgever. Partijen zullen in onderling overleg de klacht verhelpen.
3. Indien Opdrachtnemer een klacht heeft over Cliënt zal deze klacht in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Cliënt worden verholpen. Indien de klacht niet in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Cliënt kan worden verholpen, zal Opdrachtnemer gebruik maken van de klachtenprocedure van Opdrachtgever. Partijen en Cliënt zullen in onderling overleg de klacht verhelpen.
Artikel 17 – Algemene bepalingen
1. Een eventueel tussen Partijen, alsmede tussen Cliënt en Opdrachtnemer, reeds afgesloten overeenkomst is niet geldig op de Overeenkomst van Opdracht(en) tussen Partijen waarop deze AV-ZP van toepassing zijn.
2. Wijzigingen van en aanvullingen op de AV-ZP en/of Overeenkomst van Opdracht(en) zijn alleen geldig indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en beide Partijen door ondertekening uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven met de wijzigingen c.q. aanvullingen in te stemmen.
3. In geval van Overmacht wordt de nakoming door de betrokken Partijen van de uit de AV-ZP en/of Overeenkomst van Opdracht voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de Overmacht zonder dat Partijen jegens elkaar tot schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Van een geval van Overmacht zal omgaand schriftelijk mededeling worden gedaan en zullen zo spoedig mogelijk schriftelijke bewijsstukken aan de andere Partij worden overhandigd.
4. Als een bepaling uit de AV-ZP of een Overeenkomst van Opdracht onverbindend blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen daarvan onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is, en, gelet op het doel en de strekking van de AV-ZP en de Overeenkomst van Opdracht, zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling. Partijen verbinden zich in het bijzonder om bij wetswijzigingen die de inhoud van de AV-ZP of een Overeenkomst van Opdracht raken, in goed onderling overleg tot aanpassing daarvan te komen conform het bepaalde in dit lid.
Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen
Postadres
Java 29 +31 625 183 071 kvk 68703821 iban NL11BUNQ2290830437
1448 AH Purmerend info@zoviwerkt.nl btw NL 857555996 bic BUNQNL2A
1. Op deze AV-ZP en elke Overeenkomst van Opdracht is Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van een geschil tussen Partijen, voortvloeiende of verband houdende met (de uitvoering van) deze AV-ZP of een Overeenkomst van Opdracht, trachten Partijen in goed onderling overleg tot een minnelijke schikking te komen. Mochten Partijen hierin niet binnen een redelijke termijn slagen, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.